Herb Powiatu Wołowskieggo
Strona główna

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

tel. (71) 389 10 92,
fax. (71) 389 26 55

e-mail: wrwo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka
Kreator CV

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wołów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy? Ankieta została zamknięta.
Od znajomych
 
40
Od pracowników Urzędu Pracy
 
94
Z tablic informacyjnych
 
5
Ze strony internetowej Urzędu Pracy
 
26
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Zgłoszenie ofert pracy
Jesteś tutaj Strona główna » Bon stażowy
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wołowskieggo

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Bon stażowy

W razie pytań, prosimy o kontakt:


Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Anna Chmaj Inspektor powiatowy 71 389-10-92 w. 263
anna.chmaj@pupwolow.pl
 

Wykrzyknik

Ważna informacja

Formy aktywizacji

Wyszukaj formy aktywizacji:

Filtr:
Adresaci:Kliknij w link w nagłówku tabeli aby posortować wyniki według danej kolumny

Brak ofert aktywnych form wsparcia

 

Bon stażowy

BON STAŻOWY DLA BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA
 Co to jest bon stażowy?
Bon stażowy, to gwarancja skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez osobę bezrobotną do 30 roku życia, na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się zatrudnić po jego zakończeniu na okres kolejnych 6 miesięcy.
Czym jest staż?
Staż oznacza to nabywanie przez bezrobotnego  umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy
z organizatorem stażu.
Bezrobotnemu w trakcie odbywania staży przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku podstawowego, wypłacanego przez PUP w Wołowie, który również ustala i opłaca
w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconych stypendiów.
 O przyznanie bonu stażowego może wnioskować osoba bezrobotna, dla której określono:
- II profil pomocy,
- lub I profil pomocy (tylko w uzasadnionych przypadkach),
Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o bon, jeżeli wynika on z Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę klienta.
 Do odbycia stażu w ramach realizacji bonu stażowego nie będą kierowane:
- osoby, które u tego samego Organizatora na tym samym stanowisku (lub na innym stanowisku z porównywalnym zakresem czynności) wcześniej odbywały staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych
- osoby, które u tego samego Organizatora na tym samym stanowisku wcześniej były zatrudnione, wykonywały inną pracę zarobkową lub odbywały praktyczną naukę zawodu (przygotowania zawodowego młodocianych),
- osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy wskazanym we wniosku o zorganizowanie stażu,
- osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy bez uzasadnionej przyczyny przerwały udział w stażu finansowanym przez PUP w Wołowie lub zrezygnowały bez uzasadnionej przyczyny
z możliwości podjęcia pracy u Organizatora po jego zakończeniu.
W ramach bonu stażowego finansowane są:
- koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – do wysokości 605,40 zł - wypłata bezrobotnemu w miesięcznych transzach;
- koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – wpłata na konto wykonawcy badań.
- premia dla Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy,  
  w wysokości 1 513,50 zł. Premia wypłacana jest na wniosek pracodawcy.
Co należy zrobić, żeby zostać skierowanym na staż?
Osoba zainteresowana otrzymaniem bonu musi samodzielnie znaleźć pracodawcę, u którego będzie odbywała staż. Możliwość przyznania bonu uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje PUP.
 Informacje dodatkowe:
- w okresie odbywania stażu w ramach bonu stażowego bezrobotny nie traci statusu osoby
  bezrobotnej,
- za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu uzyskuje prawo do 2 dni wolnych , nie ma
  prawa do urlopu bezpłatnego i okolicznościowego – są to uprawnienia związane z umową
  o pracę,
- po zakończeniu stażu PUP wystawia zaświadczenie o odbyciu stażu,
- okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub
   zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych,
- okres pobierania stypendium nie wlicza się do okresu umożliwiającego nabycie prawa do
  zasiłku dla bezrobotnych oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do
  urlopu wypoczynkowego,
- PUP mając dostęp do danych dotyczących osób ubezpieczonych w ZUS może zweryfikować
  podjęcie zatrudnienia bezrobotnego i pozostawanie w nim, i tym samym zweryfikować okres
  pozostawania w zatrudnieniu wraz z wysokością opłacanych za osobę składek.
 Podstawa prawna:
- 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).
DO POBRANIA:

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy