Herb Powiatu Wołowskieggo
Strona główna

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

tel. (71) 389 10 92,
fax. (71) 389 26 55

e-mail: wrwo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka
Kreator CV

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wołów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy? Ankieta została zamknięta.
Od znajomych
 
40
Od pracowników Urzędu Pracy
 
94
Z tablic informacyjnych
 
5
Ze strony internetowej Urzędu Pracy
 
26
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Zgłoszenie ofert pracy
Jesteś tutaj Strona główna » Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wołowskieggo

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji

W razie pytań, prosimy o kontakt:
 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Edyta Konowalczyk Specjalista ds. rozwoju zawodowego  71 389-10-92 w. 262 edyta.konowalczyk@pupwolow.pl
Wykrzyknik

Ważna informacja

Formy aktywizacji

Wyszukaj formy aktywizacji:

Filtr:
Adresaci:Kliknij w link w nagłówku tabeli aby posortować wyniki według danej kolumny

Brak ofert aktywnych form wsparcia

 

Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji

O sfinansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji może ubiegać się:
 • osoba zarejestrowana jako bezrobotna;
 • osoba poszukująca pracy, która:
 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • jest żołnierzem rezerwy,
 • pobiera rentę szkoleniową,
 • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.),
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • pracownik oraz osoba wykonująca inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana   pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu w urzędzie pracy.
 
Koszty egzaminu lub uzyskania licencji to koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
 
Sposób ubiegania się o sfinansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji
 
Osoby uprawnione składają w urzędzie pracy wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji zawierający:

 • imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania tej osoby,
 • nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję,
 • koszt egzaminu,
 • uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.
 WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ SKŁADA SIĘ W:
 
 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie, pokój 47 Sekretariat,
w godzinach pracy urzędu od 7.45 do 15.45,
 
 • Filii PUP w Brzegu Dolnym, w godzinach pracy urzędu od 7.45 do 15.45.
 
Procedura postępowania ze złożonym wnioskiem o udzielenie pożyczki szkoleniowej
Powiatowy Urząd Pracy bada, czy:
 • wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji został złożony przez osobę uprawnioną,
 • uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy jest wystarczające,
 • koszt wnioskowanego szkolenia nie przekracza 300% przeciętnego wynagrodzenia.
W oparciu o powyższe dane Powiatowy Urząd Pracy ustala zasadność sfinansowania kosztów egzaminów i uzyskania licencji sporządzając opinię, na którą składają się opinie pośrednika pracy, doradcy zawodowego i specjalisty ds. rozwoju zawodowego.

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy