Herb Powiatu Wołowskieggo
Strona główna

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

tel. (71) 389 10 92,
fax. (71) 389 26 55

e-mail: wrwo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka
Kreator CV

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wołów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy? Ankieta została zamknięta.
Od znajomych
 
40
Od pracowników Urzędu Pracy
 
94
Z tablic informacyjnych
 
5
Ze strony internetowej Urzędu Pracy
 
26
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Zgłoszenie ofert pracy
Jesteś tutaj Strona główna » Pożyczka szkoleniowa
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wołowskieggo

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Pożyczka szkoleniowa

W razie pytań, prosimy o kontakt:
 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Edyta Konowalczyk Specjalista ds. rozwoju zawodowego  71 389-10-92 w. 262 edyta.konowalczyk@pupwolow.pl
Wykrzyknik

Ważna informacja

Formy aktywizacji

Wyszukaj formy aktywizacji:

Filtr:
Adresaci:Kliknij w link w nagłówku tabeli aby posortować wyniki według danej kolumny

Brak ofert aktywnych form wsparcia

 

Pożyczka szkoleniowa

O udzielenie pożyczki szkoleniowej może ubiegać się:
 • osoba zarejestrowana jako bezrobotna;
 • osoba poszukująca pracy, która:
 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • jest żołnierzem rezerwy,
 • pobiera rentę szkoleniową,
 • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.),
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • pracownik oraz osoba wykonująca inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana   pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu w urzędzie pracy.
Pożyczka udzielana jest do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia i jest nieoprocentowana.

Okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.
Udzielenie pożyczki następuje w drodze umowy cywilno-prawnej zawartej w formie pisemnej pomiędzy               bezrobotnym a Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy.
 
Sposób ubiegania się o udzielenie pożyczki szkoleniowej
 
Osoby uprawnione składają w urzędzie pracy wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej zawierający:

 • imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania tej osoby,
 • kwotę pożyczki szkoleniowej z uwzględnieniem kwoty należnej instytucji szkoleniowej i kwot przewidzianych na finansowanie innych kosztów szkolenia,
 • nazwę i termin szkolenia oraz nazwę i adres instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie finansowane z pożyczki szkoleniowej,
 • sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki szkoleniowej,
 • uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.
 
 WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ SKŁADA SIĘ W:
 
 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie, pokój 47 Sekretariat,
w godzinach pracy urzędu od 7.45 do 15.45,
 • Filii PUP w Brzegu Dolnym, w godzinach pracy urzędu od 7.45 do 15.45.
 
Procedura postępowania ze złożonym wnioskiem o udzielenie pożyczki szkoleniowej
Powiatowy Urząd Pracy bada, czy:
 • wniosek o skierowanie na szkolenie został złożony przez osobę uprawnioną,
 • złożony wniosek jest kompletny (jeżeli nie, Urząd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów, wyznaczając jednocześnie termin na dopełnienie tej czynności; w przypadku braku uzupełnienia wniosku w wyznaczonym przez Urząd terminie, wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie),
 • koszt wnioskowanego szkolenia nie przekracza 400% przeciętnego wynagrodzenia,
 • czy zabezpieczenie spłaty pożyczki jest należycie udokumentowane i wystarczające.
Dokonując weryfikacji wniosku ocenia się możliwość podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej po ukończeniu szkolenia oraz zapotrzebowanie na rynku pracy na umiejętności, jakie nabywa się w trakcie szkolenia.

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy