Herb Powiatu Wołowskieggo
Strona główna

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

tel. (71) 389 10 92,
fax (71) 389 26 55

e-mail: sekretariat@pupwolow.pl

Wyszukiwarka
Kreator CV

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wołów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy? Ankieta została zamknięta.
Od znajomych
 
40
Od pracowników Urzędu Pracy
 
94
Z tablic informacyjnych
 
5
Ze strony internetowej Urzędu Pracy
 
26
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Zgłoszenie ofert pracy
Jesteś tutaj Strona główna » Projekt RPO WD
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wołowskieggo

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Projekt RPO WD

-1-Nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu
pozakonkursowego pn.

 
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego w 2017 roku.”

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie zaprasza osoby od 30 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne, posiadające II profil pomocy, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- niepełnosprawnych,
- długotrwale bezrobotnych*,
- o niskich kwalifikacjach*.
do udziału w stażach.
Zapraszamy również pracodawców do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
Okres odbywania stażu to maksymalnie 6 miesięcy.
Przy organizowaniu staży preferowani będą pracodawcy, którzy deklarują zatrudnienie na okres minimum 3-ech miesięcy po zakończeniu udziału
w programie, na umowę o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy, pół etatu), umowę zlecenie (min. wartość trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia).
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków.
 
 
* Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS to osoba pozostająca bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy
* Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym.


-2-
SZKOLENIA


Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuję, iż rozpoczął realizację  projektu  pozakonkursowego pn.
 
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego w 2017 roku.”
W związku z powyższym zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie, zakwalifikowane do I* profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby po 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne*,
  • osoby o niskich kwalifikacjach*.
do udziału w szkoleniach grupowych i indywidualnych.
 
WNIOSKI  BĘDĄ ROZPATRYWANE DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW.
 
* Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS to osoba pozostająca bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy
* Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
*Osoby z I profilem pomocy mogą w uzasadnionych przypadkach wziąć udział
w szkoleniu z tym, że szkolenie musi być tematycznie zgodne z planem szkoleń grupowych.-3-Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje, że rozpoczął realizację projektu
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego w 2017 roku.”
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, Działanie 8.1.)

 
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wołowskim.
 
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie, zakwalifikowane do
I* profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej
z poniższych grup:
  • osoby po 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne*,
  • osoby o niskich kwalifikacjach*.
 
W ramach projektu będą realizowane:
- staże – 40 osób (maksymalnie 6 miesięcy)
- szkolenia – 39 osób,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 28 osób.
 
* Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS to osoba pozostająca bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy.
* Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
* Osoby z I profilem pomocy mogą w uzasadnionych przypadkach otrzymać bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, wziąć udział w szkoleniu z tym, że szkolenie musi być tematycznie zgodne z planem szkoleń grupowych.

Wykrzyknik

Ważna informacja