Herb Powiatu Wołowskieggo
Strona główna

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

tel. (71) 389 10 92,
fax (71) 389 26 55

e-mail: sekretariat@pupwolow.pl

Wyszukiwarka
Kreator CV

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wołów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy? Ankieta została zamknięta.
Od znajomych
 
40
Od pracowników Urzędu Pracy
 
94
Z tablic informacyjnych
 
5
Ze strony internetowej Urzędu Pracy
 
26
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Zgłoszenie ofert pracy
Jesteś tutaj Strona główna » Przygotowanie zawodowe dorosłych
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wołowskieggo

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Propozycja urzędu Informacje ogólne
Pobierz Pliki

Przygotowanie zawodowe dorosłych

W razie pytań, prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Edyta Konowalczyk Specjalista do spraw rozwoju zawodowego  71 389-10-92 edyta.konowalczyk@pupwolow.pl

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych
 

To instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

FORMY PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH

a)      Praktyczna nauka zawodu dorosłychoznaczę formę  przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiająca uzyskanie:
 • Świadectwa czeladniczego,
 • Świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 • Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie  przez osoby posiadające:
  • Wykształcenie zasadnicze zawodowe labo
  • Zdany egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, albo
  • Wykształcenie średnie
b)      Przyuczenie do pracy dorosłychoznacza formę przygotowania zawodowego dorosłych, umożliwiających uzyskanie wybranych umiejętności lub kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem lub świadectwem.

BENEFICJENCI PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH
 • osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy, które:
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników – na podstawie odrębnych przepisów,
  • jest cudzoziemcem posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy, posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Osoby zainteresowane odbyciem przygotowania zawodowego dorosłych składają do właściwego urzędu pracy wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych. Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 6 do 12 miesięcy, a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.
 
Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.
Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych. Opiekun musi posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu zgodnie  :
 • wykształcenie średnie,
 • 3-letni staż pracy w zawodzie, w którym są wykonywane zadania zawodowe, wymagające  umiejętności nabywanych w trakcie przyuczenia,
 • rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.
Do zadań opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych należy
w szczególności:
 • zapoznanie uczestnika z jego prawami i obowiązkami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych;
 • wyznaczenie zadań praktycznych oraz organizacja zajęć teoretycznych przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych;
 • nadzór nad wykonywaniem zadań przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych oraz udzielanie mu wskazówek i niezbędnej pomocy;
 • współpraca z urzędem pracy i instytucją szkoleniową przy realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;
 • prowadzenie dokumentacji realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy.
Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do właściwego urzędu pracy wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia.

Z wybranym pracodawcą zawierana jest umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, do której dołączany jest wykaz uczestników przygotowania zawodowego, którzy otrzymują skierowanie zawierające m.in. informację o prawach
i obowiązkach związanych z uczestnictwem w przygotowaniu zawodowym dorosłych),   wzory ankiet oceny przebiegu przygotowania zawodowego oraz program przygotowania zawodowego dorosłych zawierający w szczególności:
 • określenie formy przygotowania zawodowego dorosłych i czasu jego trwania;
 • nazwę i kod zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy;
 • wykaz zadań zawodowych przewidzianych do realizacji u pracodawcy;
 • wykaz nabywanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności;
 • wymagania dotyczące wykształcenia oraz predyspozycji psychofizycznych
  i zdrowotnych stawiane uczestnikom;
 • plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz wymiar godzin,
  z uwzględnieniem miejsca nabywania umiejętności praktycznych i zdobywania wiedzy teoretycznej;
 • wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
 • sposób sprawdzenia efektów przygotowania zawodowego dorosłych.
Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać
8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.
Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje, co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania w pełni programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie części tego programu przez wskazane przez starostę Centrum Kształcenia Praktycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego, w wymiarze nieprzekraczającym 20% czasu programu.
Pracodawca jest obowiązany do udzielenia uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych; za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych

Pracodawca realizujący przygotowanie zawodowe dorosłych:
 • zapoznaje uczestnika z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych;
 • realizuje program przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzi dokumentację tej realizacji;
 • zapewnia uczestnikowi bezpieczne i higieniczne warunki realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;
 • zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników, oraz zapoznaje uczestnika z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie informuje urząd o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych;
 • dostarcza do urzędu w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności uczestników przygotowania zawodowego dorosłych;
 • umożliwia urzędowi wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad realizacją programu przygotowania zawodowego dorosłych.
Pracodawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia przez uczestnika programu przygotowania zawodowego dorosłych wydaje mu zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych. Kopię zaświadczenia przekazuje urzędowi.
Program przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy nie może być realizowany
w niedziele i święta, w porze nocnej ani w wymiarze czasu wyższym niż 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Tylko w przypadku realizacji przygotowania zawodowego dorosłych w zawodzie, którego charakter pracy wymaga pracy w porze nocnej jest to dopuszczalne. W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową urząd rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uczestnika kieruję się do innego pracodawcy w celu umożliwienia mu ukończenia programu przygotowania zawodowego dorosłych.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
TypNazwaRozmiarPobierz
Plik doc Wniosek bezrobotnego 180 kB  
Plik doc Wniosek pracodawcy 76 kB  

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 14 października 2013
Zmodyfikowano:02 lutego 2017 przez Edyta Konowalczyk
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy