Herb Powiatu Wołowskieggo
Strona główna

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

tel. (71) 389 10 92,
fax (71) 389 26 55

e-mail: sekretariat@pupwolow.pl

Wyszukiwarka
Kreator CV

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wołów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy? Ankieta została zamknięta.
Od znajomych
 
40
Od pracowników Urzędu Pracy
 
94
Z tablic informacyjnych
 
5
Ze strony internetowej Urzędu Pracy
 
26
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Zgłoszenie ofert pracy
Jesteś tutaj Strona główna » Staże
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wołowskieggo

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Staże

W razie pytań, prosimy o kontakt:


Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Anna Chmaj Inspektor powiatowy 71 389-10-92 w. 263 anna.chmaj@pupwolow.pl

Staże

 
Staż oznacza to nabywanie przez bezrobotnego  umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem stażu.
Organizatorem stażu może być: pracodawca, rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, przedsiębiorca niezatrudniającego pracowników (na zasadach przewidzianych dla pracodawców).
Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia, lub do 6 miesięcy – w przypadku pozostałych bezrobotnych.
Osoby bezrobotne kierowane są do odbycia stażu z uwzględnieniem profilu pomocy.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu stażu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe
 Organizator stażu:
zapoznaje bezrobotnego z programem stażu,

  • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów  przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy,
  • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,
  • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne,
  • po zakończeniu stażu wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

Nadzór nad odbywaniem stażu przez osobą bezrobotną sprawuje PUP. Pracodawca wyznacza spośród swoich pracowników osobę, która będzie sprawowała opiekę nad osobą odbywającą staż.
PUP w całości finansuje koszty stażu . Bezrobotnemu w trakcie odbywania staży przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku podstawowego, wypłacanego przez PUP, który również ustala i opłaca w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconych stypendiów.
Ogólne zasady stażu:

  • bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego     organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe  miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
  • u organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać  jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu  pracy;
  • u organizatora stażu, który nie zatrudnia pracowników, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny;
  • czas pracy bezrobotnego odbywającego staż  nie może przekraczać 8  godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego   osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo;
  • bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze  nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych, PUP może wyrazić zgodę na pracę na ww. zasadach, z wyjątkiem godzin nadliczbowych, tylko jeśli charakter pracy w danym zawodzie  wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

Bezrobotny sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych umiejętnościach praktycznych.
Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu kompletne i prawidłowo sporządzone organizator składa w:

Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie
pl. Piastowski 2
nr pokoju: 47

 
UWAGA!
Realizacja staży uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy środków finansowych.
Na wstępne badania lekarskie bezrobotnego przed rozpoczęciem stażu kieruje ORGANIZATOR.

DO POBRANIA:
STAŻE - FUNDUSZ PRACY
STAŻE - PO WER
STAŻE - RPO WD
 

Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy na zorganizowanie stażu:
 
ROK 2018
 
 

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1,9 (ocen: 23)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 14 października 2013
Zmodyfikowano:02 października 2018 przez Edyta Konowalczyk
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy