Herb Powiatu Wołowskieggo
Strona główna

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

tel. (71) 389 10 92,
fax (71) 389 26 55

e-mail: sekretariat@pupwolow.pl

Wyszukiwarka
Kreator CV

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wołów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy? Ankieta została zamknięta.
Od znajomych
 
40
Od pracowników Urzędu Pracy
 
94
Z tablic informacyjnych
 
5
Ze strony internetowej Urzędu Pracy
 
26
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Zgłoszenie ofert pracy
Jesteś tutaj Strona główna » Szkolenia
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wołowskieggo

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Szkolenia

W razie pytań, prosimy o kontakt:
 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Edyta Konowalczyk Specjalista ds. rozwoju zawodowego  71 389-10-92 w. 262 edyta.konowalczyk@pupwolow.pl

 

Szkolenia


Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.
Zainteresowanych szkoleniami zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie przy pl. Piastowskim 2 od poniedziałku do piątku - w godzinach 8:00 – 14:00, nr pokoju: 17.

 

O skierowanie na szkolenie indywidualne może ubiegać się:

 •  osoba zarejestrowana jako bezrobotna,

 •  osoba poszukująca pracy, która:

  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

  • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

  • uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

  • jest żołnierzem rezerwy,

  • pobiera rentę szkoleniową,

  • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.),

  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

  • jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 • pracownik oraz osoba wykonująca inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu w urzędzie pracy.

       Sposób ubiegania się o skierowanie na szkolenie indywidualne

 Osoby uprawnione do korzystania ze szkoleń składają w urzędzie pracy wniosek o skierowanie na wskazane przez siebie szkolenie z uzasadnieniem celowości tego szkolenia (z uzasadnienia powinno wynikać, że odbycie wnioskowanego szkolenia jest celowe, zwiększa szanse na zatrudnienie oraz przyczyni się do rozwoju zawodowego wnioskodawcy) lub dokumentem stanowiącym uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy lub podjęcia działalności gospodarczej (tzn. oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia tej osoby po ukończeniu szkolenia we wskazanym kierunku lub oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia z opisem planowanej działalności, wskazaniem stanu zaawansowania przygotowań poczynionych celem uruchomienia działalności i planowanego terminu rozpoczęcia działalności z zaznaczeniem czy działalność uruchomiona zostanie z własnych środków, czy też osoba będzie się ubiegać o przyznanie dotacji ze środków urzędu pracy).

ZAOPINIOWANY PRZEZ POŚREDNIKA PRACY WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE SKŁADA SIĘ W:

• Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie, pokój 47 Sekretariat,
w godzinach pracy urzędu od 7.45 do 15.45,
• Filii PUP w Brzegu Dolnym, w godzinach pracy urzędu od 7.00 do 15.00.

Procedura postępowania ze złożonym wnioskiem o skierowanie na szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy bada, czy:

 • wniosek o skierowanie na szkolenie został złożony przez osobę uprawnioną,

 • uzasadnienie celowości szkolenia jest wystarczające,

 • na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na kwalifikacje uzyskane po odbyciu szkolenia,

 • koszt wnioskowanego szkolenia nie przekracza 300% przeciętnego wynagrodzenia,

 • u wnioskodawcy występuje przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - brak kwalifikacji zawodowych,
  - konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
  - utrata zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

W oparciu o powyższe dane Powiatowy Urząd Pracy ustala zasadność skierowania na wskazane szkolenie sporządzając opinię w zakresie zasadności skierowania na wskazane szkolenie indywidualne, na którą składają się opinie pośrednika pracy, doradcy zawodowego i specjalisty ds. rozwoju zawodowego. 

Szkolenie finansowane przez Urząd odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Jakie świadczenia może otrzymać osoba bezrobotna uczestnicząca w szkoleniu indywidualnym?

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium. Wysokość stypendium  wynosi miesięcznie 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niz 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo do wyboru świadczenia.

Osoba skierowana przez Urząd na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działaności gospodarczej w  trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Przysługuje jej wówczas stypendium w wysokości 20% zasiłku od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działaności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne.

Urząd może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie (Zasady zwrotu kosztów przejazdu).

 O skierowanie na szkolenie grupowe może ubiegać się:

 • osoba zarejestrowana jako bezrobotna;

 • osoba poszukująca pracy, która:

 • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

 • otrzymuje świadczenie socjalne p

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 • rzysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

 • uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

 • jest żołnierzem rezerwy,

 • pobiera rentę szkoleniową,

 • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.),

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

 • jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 • pracownik oraz osoba wykonująca inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu w urzędzie pracy.

Sposób ubiegania się o skierowanie na szkolenie grupowe

Osoba uprawniona do odbycia szkolenia grupowego przewidzianego w planie szkoleń na dany rok (plan szkoleń zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie oraz w Filii PUP w Brzegu Dolnym i na stronie internetowej Urzędu) zapisuje się w Urzędzie jako kandydat do odbycia szkolenia. Zapisanie się nie oznacza zakwalifikowania się na szkolenie.

 Zapisy na szkolenia grupowe prowadzone są w:

• Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie, pokój 15,
w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 14.00,
• Filii PUP w Brzegu Dolnym, w godzinach od 8.00 do 14.00.

 Procedura naboru na szkolenia grupowe

Kwalifikacja osób na szkolenie odbywa się w następującym porządku:
I etap:
• weryfikacja zgłoszeń pod względem figurowania w ewidencji urzędu (osoby niefigurujące w rejestrze nie podlegają dalszej weryfikacji),
• weryfikacja zgłoszeń pod względem spełniania kryteriów ustawowych,
• weryfikacja zgłoszeń pod względem spełniania kryteriów naboru określonych w planie szkoleń na dany rok (osoby niespełniające kryteriów nie podlegają dalszej weryfikacji),
II etap:
Weryfikacja pozostałych zgłoszeń dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:
• przynależność do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
• dotychczasowy udział w szkoleniach organizowanych przez PUP w Wołowie,
• aktywność osoby bezrobotnej w zakresie rozwoju zawodowego i poprawy własnej sytuacji na rynku pracy.

Jakie świadczenia może otrzymać osoba bezrobotna
uczestnicząca w szkoleniu grupowym?

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niz 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo do wyboru świadczenia.

Osoba skierowana przez Urząd na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działaności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Przysługuje jej wówczas stypendium w wysokości 20% zasiłku od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działaności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Urząd może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

 

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 5 (ocen: 2)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 14 października 2013
Zmodyfikowano:01 lutego 2018 przez Edyta Konowalczyk
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy