Herb Powiatu Wołowskieggo
Strona główna

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

tel. (71) 389 10 92,
fax (71) 389 26 55

e-mail: sekretariat@pupwolow.pl

Wyszukiwarka
Kreator CV

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wołów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy? Ankieta została zamknięta.
Od znajomych
 
40
Od pracowników Urzędu Pracy
 
94
Z tablic informacyjnych
 
5
Ze strony internetowej Urzędu Pracy
 
26
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Zgłoszenie ofert pracy
Jesteś tutaj Strona główna » Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wołowskieggo

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy

W razie pytań, prosimy o kontakt:
 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Barbara Kawka Pośrednik pracy 71 389-48-10 wew. 258 barbara.kawka@pupwolow.pl

Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - oznacza to zorganizowanie stanowiska pracy poprzez zakup sprzętu, maszyn, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.


Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

O refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się:

  • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
  • Producent rolny,
  • Niepubliczne przedszkole oraz Niepubliczna szkoła, który przez okres co najmniej 24 miesięcy zatrudni osobę bezrobotną skierowaną przez Urząd, po spełnieniu następujących warunków:
  1. niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
  2. niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
  3. nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
  4. prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym, że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej a w przypadku  przedszkola i szkoły - prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  5. niekaralności w okresie 2 lat przez dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28  października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
  6. nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2)w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str. 3);
  7. niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;

Więcej informacji na temat Wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy - tutaj.

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 1)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 14 października 2013
Zmodyfikowano:02 lutego 2017 przez Edyta Konowalczyk
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy